ORSIS Statutes (Hebrew)

תקנון האגודה הישראלית לחקר ביצועים (מאושר ליום 15.10.2008)

עמותה רשומה: 58-003-833-9

1. שם האגודה

1.1 שם האגודה הוא “האגודה הישראלית לחקר ביצועים”.

1.2 שם האגודה באנגלית הוא “The Operations Research Society of Israel”.

1.3 המונח “חקר ביצועים” כולל את התחומים הידועים כ”חקר ביצועים”, “ניתוח פעולות”, “ניתוח מערכות” ו”שיטות כמותיות בניהול”.

2. מטרת האגודה

מטרת האגודה לקדם את השיטות והשימושים של חקר ביצועים בישראל על-ידי:

2.1 קיום כנסים בהם תוצגנה עבודות מחקר מקוריות; יצירת אמצעים ותנאים מתאימים להחלפה ולהפצה של ידע בחקר ביצועים.

2.2 חיזוק הקשר בין אנשים העוסקים בחקר ביצועים.

2.3 יזום ועידוד פעולות חינוך, הדרכה ומחקר בחקר ביצועים.

2.4 יסוד וקיום קשרים עם אגודות, מוסדות ופרטים העוסקים בחקר ביצועים או בתחומים מדעיים קרובים ברחבי תבל, ודאגה לייצוג ישראלי בוועידות בין-לאומיות של חקר

ביצועים.

2.5 הפצת הידע והשימוש בחקר ביצועים בשטחי התעשייה, המסחר, השירותים, הממשל ומערכות הביטחון על-ידי שיתוף מוסדות וארגונים משטחים אלה בפעולות בעלות עניין הדדי.

3. חברות

3.1 באגודה יהיו שלושה סוגי חברות, והם: חבר, סטודנט עמית, ועמית מוסדי. השתייכות לאגודה לא תותנה בלאומיות או במקום המגורים הגיאוגרפי של האיש או המוסד.

3.2 אנשים העוסקים או שעסקו בצורה פעילה בחקר-ביצועים כחוקרים, כמורים או כמנהלי קבוצות מחקר יוכלו להתקבל כחברים באגודה בתנאי שיש להם ניסיון מקצועי של שלוש

שנים לפחות המראה על יכולת מקצועית גבוהה. לכל החברים באגודה זכויות שוות לרבות זכויות הצבעה.

3.3 סטודנטים התומכים במטרות האגודה והלומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה יוכלו להתקבל כסטודנטים-עמיתים.

3.4 חברות, ארגונים ומוסדות המעוניינים לתמוך במטרות האגודה יוכלו להתקבל כעמיתים-מוסדיים.

3.5 זכויותיהם של העמיתים (סטודנט-עמית ועמית מוסדי) תהיינה שוות לזכויות החברים, מחוץ להצבעה ולמילוי תפקידים מסוימים כמפורט בתקנון האגודה.

4. מוסדות האגודה

המוסדות הקבועים של האגודה יהיו האסיפה הכללית, המועצה, ועדת-ההנהלה (להלן ההנהלה), ועדת חברות וועדת-התכנית:

4.1 המועצה

במועצה יכהנו הנשיא (יו”ר), הנשיא הקודם, המשנה לנשיא, המזכיר, הגזבר ושלושה חברים נבחרים. על כל חברי המועצה להיות חברי האגודה. המועצה תהיה אחראית לקביעת

מדיניות האגודה בכל שטחי פעולתה.

4.2 ההנהלה

חברי ההנהלה יהיו הנשיא (יו”ר), המשנה לנשיא, המזכיר, הגזבר ויו”ר הוועדות הקבועות. ההנהלה תהיה אחראית לביצוע מדיניות האגודה כפי שנקבעה על-ידי המועצה. כן תהיה

ההנהלה אחראית לניהולה השוטף של האגודה. ההנהלה תהיה כפופה למועצה.

4.3 האסיפה הכללית

אסיפה כללית של חברי האגודה תתקיים לפחות אחת לשנה. מועד האסיפה הכללית ייקבע על-ידי המועצה. הודעה על מועד האסיפה הכללית תישלח בכתב לכל חברי האגודה ועמיתיה

לפחות שלושה שבועות לפני המועד. אם במועד שנקבע לא יהיה קוורום של לפחות שליש מחברי האגודה תתקיים האסיפה הכללית כעבור מחצית השעה בכל קוורום. ייעשה מאמץ לקיים

את האסיפה הכללית בעת הכנס השנתי.

האסיפה הכללית היא הסמכות העליונה של האגודה. תפקידיה העיקריים הם להחליט, על-ידי הצבעה, בכל עניני האגודה המובאים לדיון בפניה בהתאם לנהלים המפורטים בתקנון

האגודה.

כיושב ראש האסיפה הכללית ישמש נשיא האגודה.

המועצה רשאית, אם היא רואה צורך בכך, לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין. בנוסף, עליה לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין אם מתקבלת דרישה בכתב של ועדת

הביקורת, של הגוף המבקר או של לפחות עשירית מכלל חברי האגודה.

4.4 ועדות קבועות

המועצה תמנה אחת לשלוש שנים שתי ועדות קבועות והן: ועדת-חברים בה מכהנים נשיא האגודה והמזכיר וועדת התכנית בה מכהנים שלושה חברים. כחבר בוועדה קבועה יוכל לכהן

רק חבר של האגודה. ועדת החברות תעסוק בכל הקשור לקבלת חברים ועמיתים לאגודה. ועדת התוכנית תדאג לקיום כנס שנתי של חברי האגודה ועמיתה. כן תדאג ועדת התכנית לקיום

ועידות וכנסים מקצועיים נוספים, בהתאם לצורכי האגודה ומטרותיה. נשיא האגודה יהיה חבר ex officio בכל הוועדות הקבועות. מועצת האגודה תמנה ועדות קבועות או זמניות

נוספות בהתאם לצורך.

אחת לשלוש שנים תמונה ע”י האסיפה הכללית הרגילה וועדת ביקורת בת שני חברים או לחילופין ימונה רואה חשבון כגוף מבקר. וועדת הביקורת או הגוף המבקר יבדקו את

ענייניה הכספיים של האגודה ואת פנקסי החשבונות שלה, ויביאו לפני האסיפה הכללית את המלצותיהם לעניין אישור הדו”חות הכספיים.

5. תפקידי המוסדות ונוהל עבודתם

5.1 המועצה תתכנס לפחות ארבע פעמים במשך תקופת כהונתה. פעם אחת מיד לאחר היבחרה לשם מינוי הוועדות הקבועות וקביעת מדיניות האגודה לשלוש השנים הבאות, ובכל שנה

לפני מועד התכנסות האסיפה הכללית במטרה לאשר את דו”ח הפעילות השנתי, לרבות הדו”חות הכספיים השנתיים, ואת סדר היום של האסיפה.

פגישות נוספות של המועצה תתקיימנה במועדים כפי שייקבעו על-ידי הנשיא. כקוורום יחשב מספר של ארבעה משתתפים ומעלה.

5.2 המועצה תיבחר על-ידי חברי האגודה אחת לשלוש שנים. נוהל הבחירות יהיה כדלקמן: המועצה תמנה ועדת-בחירות בת שלושה חברים. ועדת הבחירות תכין רשימה של מועמדים

בצירוף תפקידיהם המוצעים. רשימה זו, בצירוף טופס מיוחד להצעות של מועמדים נוספים, תישלח בכתב לכל חברי האגודה ועמיתיה לפחות ששה שבועות לפני מועד קיום הבחירות.

חברי האגודה ועמיתיה יהיו זכאים להציע מועמדים נוספים בתנאי שהצעותיהם יגיעו לידי הוועדה לא יאוחר משלושה שבועות לפני מועד קיום הבחירות. לא יוצע חבר האגודה

כמועמד למועצה אלא אם-כן צורפה להצעה הסכמתו בכתב. שלושה שבועות לפני מועד קיום הבחירות ישלח מזכיר האגודה טפסי בחירות רשמיים עם שמות המועמדים לתפקידים השונים

אל כל חברי האגודה. חברי האגודה יבחרו במועמדים בעזרת סימונים מתאימים על גבי הטפסים ויחזירום למזכיר האגודה במעטפות סגורות הנושאות את שמם. ספירת הקולות תבוצע

על-ידי חברים שנקבעו לתפקיד זה על-ידי הנשיא. חבר אגודה המעוניין להיות נוכח במקום הספירה של הקולות, צריך להודיע על כך לוועדת הבחירות שלושה שבועות לפני מועד

קיום הבחירות. במקרה של מספר קולות שווה לשני המועמדים (או ליותר) יכריע קולו של הנשיא. תוצאות הספירה תובאנה לידיעת חברי האגודה בכתב. המועצה החדשה נכנסת

לתפקידה עם בחירתה.

5.3 הנהלת האגודה תתכנס במועדים שייקבעו על-ידי הנשיא. פרוטוקולים של כל ישיבות ההנהלה יוכנו על-ידי המזכיר ויישלחו לחברי המועצה. לקראת סוף תקופת הכהונה תגיש

ההנהלה למועצה דו”ח על פעולות האגודה במשך כהונתה. כקוורום בישיבות ההנהלה ייחשב מספר של שלושה חברי הנהלה ומעלה.

5.4 ההחלטות במועצה ובהנהלה תתקבלנה ברוב קולות רגיל. במקרה של שוויון במספר הקולות יכריע קולו של הנשיא.

5.5 האסיפה הכללית תכונס לפחות אחת לשנה במועד שייקבע על-ידי המועצה

(ראה סעיף 4.3). לקראת כינוס האסיפה הכללית תכין המועצה את הדו”ח אשר יוגש לאסיפה וכן תכין את סדר היום של האסיפה. האסיפה הכללית תאשר את סדר היום בהצבעה לפני

תחילת הדיונים. לאספה הכללית הסמכות להאריך כהונת המועצה המכהנת בשנה אחת נוספת פעם אחת בלבד. זכותה של המועצה לכנס אסיפה כללית מיוחדת במקרה הצורך, ראה סעיף 4.3

5.6 הנשיא יהיה יו”ר האסיפה הכללית, המועצה וההנהלה. כן יהיה חבר ex officio בכל הוועדות הקבועות.

5.7 בהיעדרו של הנשיא ימלא המשנה לנשיא את תפקידי הנשיא.

5.8 המזכיר יהיה נוכח בישיבות המועצה, ההנהלה והאסיפה הכללית. תפקידו לנהל את חליפת המכתבים של האגודה ולהכין חומר לישיבות.

5.9 הגזבר יהיה אחראי לפעולות הכספיות של האגודה ולניהול הספרים. מורשי חתימה יהיו: הגזבר ולפחות שני חברי אגודה נוספים שאינם חברי ועדת הביקורת, שיקבעו ע”י

המועצה.

5.10 במקרה שחבר הנהלה נבחר אינו מסוגל למלא את תפקידו, תמנה ההנהלה ממלא מקום עד לתום מועד הכהונה. באופן דומה, תמנה המועצה ממלא מקום לחבר מועצה שאינו מסוגל

למלא את תפקידו, עד לתום

מועד הכהונה.

5.11 נשיא לא יוכל להיבחר ברציפות ליותר מתקופת כהונה אחת (בדרך כלל 3 שנים). שאר חברי המועצה, למעט המזכיר והגזבר, לא יוכלו להיבחר ברציפות לאותו תפקיד ליותר

משתי קדנציות רצופות (בדרך כלל 6 שנים).

5.12 כל אדם המעוניין להצטרף לאגודה ימלא טופס בקשה רשמי (בהתאם לסוג החברות). טופס הבקשה יישלח לוועדת-החברות אשר תחליט אם לקבל את המועמד. במקרה של החלטה

חיובית תקבע הוועדה את סוג החברות של המועמד. טופס בקשה לחברות חייב לכלול שמותיהם של שני חברי אגודה המוכנים להמליץ על המועמד. מועמד שנדחתה בקשתו על-ידי

ועדת-החברות יוכל לערער בפני המועצה. החלטת המועצה תהיה סופית.

5.13 דמי החברות באגודה לסוגים השונים של חברים ועמיתים ייקבעו על-ידי המועצה וישולמו לאגודה באמצעות גזבר האגודה כל שנה באחד בינואר.

5.14 למועצה ישנה סמכות להפסיק את השתייכותו לאגודה של כל אדם המפגר בתשלום דמי-החברות. כן תהיה המועצה מוסמכת להפסיק השתייכותו של חבר או עמית אשר התנהגותו

פוגעת באגודה או מזיקה לשמה. החלטה על הפסקת השתייכות לאגודה חייבת להתקבל במועצה פה אחד.

6. שינויים בתקנות האגודה

6.1 תקנות האגודה לא ישונו (על-ידי הוספה, גריעה, שינוי נוסח או שינוי תוכן), אלא בהתאם לנוהל הבא:

א. הוכנה הצעת שינוי על-ידי המועצה או הוגשה לנשיא הצעת שינוי חתומה בידי עשרה

חברים לפחות.

ב. הצעת השינוי הופצה בדואר בין כל חברי האגודה.

ג. התקיים דיון באסיפה הכללית או באסיפה כללית מיוחדת על הצעת השינוי.

ד. לאחר הדיון נערכה הצבעה בכתב (באמצעות הדואר) בין כל חברי האגודה.

ה. ספירת הקולות הסתכמה ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה לטובת הצעת השינוי.

ליוזמי הצעת השינוי שמורה הזכות לתקן את נוסח ההצעה לפני הגשתה להצבעה כתוצאה מן הדיון באסיפה הכללית.

6.2 בסמכות המועצה להתקין תקנות עזר שאינן מנוגדות ברוחן ובתוכנן לתקנות האגודה ולמטרותיה. לשם קבלת תקנת עזר יש צורך ברוב של שני שליש לפחות מכלל חברי המועצה.

7. שימוש ברכוש האגודה ופירוקה

7.1 במקרה של פירוק האגודה מרצון, יימסר רכושה לגוף ציבורי מוכר בהתאם להחלטת האסיפה הכללית או אסיפה כללית מיוחדת אשר תחליט על הפירוק.

7.2 בשום מקרה לא יחולקו רכוש האגודה או רווחיה, כולם או מקצתם, בין חבריה. כן לא יעשה שימוש בנכסי האגודה שלא למטרה ציבורית.

ORSIS Hebrew Statutes for Download